Sunday, December 16, 2007

Nam Cali thăm Nguyễn Văn Hạnh và Nguyễn Phước Xuân

Từ trái qua phải : Giáng, Bàng, Hạnh, Anh, Liêu, Cường
Nguyễn Văn Hạnh ở Nursing Home, Santa Ana, Califorinia. Tình trạng sức khỏe có phần bình phục khả quan, hiện nay Hạnh đã mở mắt nhìn qua lại, nhận biết khi có người nói chuyện hỏi thăm và môi lay động ý muốn trả lời..
Từ trái qua phải : Liêu, Giáng, Xuân, Bàng, Anh
Nguyễn Phước Xuân tại tư gia ở Garden Grove, California. Mắt có thể nhìn thấy mờ mờ, sức khỏe tốt...Rất cảm động khi thấy các anh em đến thăm...


Friday, December 14, 2007

Đại Hội Khóa 19 - 09/02/2007 tại Santa Ana, California

Từ trái qua phải :
Hàng trên : Khôi, Ngoạn, Giầu, San, Quý, Miên, Huệ, Đà, Giáng, Thọ, Võ
Hàng giữa : Hải, Tôn, Hóa, Rong, Trân, Phẩm, Quế, Cấp, Khương, Xuân, Chí, Hồ, Thu, Triệu, Vinh, Tỉnh, Hải, Phương, Bàng, Minh
Hàng ngồi : Chiến, Tú, Anh, Vệ, Sương, Cường, Trai

Saturday, December 8, 2007

Các Chị tham dự Họp Khóa K19 Nam Cali 11/25/07

Từ trái qua phải : Chị Bàng, Chị Anh, Chị Miên, Chị Liêu, Chị Chiến, Chị Kha, Chị Nhậm, Chị Cường, Chị San, Chị Định

Các Anh Tham Dự Họp Khóa K19 Nam Cali 11/25/07

Từ trái qua phải : Triệu, Vân, Bàng, Cấp, Chiến, Giai, Miên, Giáng, Cường, Định, Thu, San, Nhậm, Anh, Liêu