Saturday, December 8, 2007

Các Anh Tham Dự Họp Khóa K19 Nam Cali 11/25/07

Từ trái qua phải : Triệu, Vân, Bàng, Cấp, Chiến, Giai, Miên, Giáng, Cường, Định, Thu, San, Nhậm, Anh, Liêu

No comments: