Friday, December 14, 2007

Đại Hội Khóa 19 - 09/02/2007 tại Santa Ana, California

Từ trái qua phải :
Hàng trên : Khôi, Ngoạn, Giầu, San, Quý, Miên, Huệ, Đà, Giáng, Thọ, Võ
Hàng giữa : Hải, Tôn, Hóa, Rong, Trân, Phẩm, Quế, Cấp, Khương, Xuân, Chí, Hồ, Thu, Triệu, Vinh, Tỉnh, Hải, Phương, Bàng, Minh
Hàng ngồi : Chiến, Tú, Anh, Vệ, Sương, Cường, Trai

No comments: